• Cerere pentru eliberarea Certificatului Profesional Curent. Descarcă
 • Cerere radiere calitate de membru CMS Braila. Descarcă
 • Cerere suspendare calitate de membru CMS Braila. Descarcă
 • Cerere de transfer. Descarcă

Exercitarea profesiei de medic stomatolog

Profesia de medic stomatolog se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile art. 477 a Titlului XIII privind exercitarea profesiei de medic stomatolog; organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina dentară si care sunt:

a) cetăţeni ai statului român;

b) cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene;

c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;

d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa cum sunt definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE şi SEE, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevăzute la lit. b).

Titlurile oficiale de calificare în medicina dentară necesare pentru a profesa medicina dentară pe teritoriul Romaniei sunt:

a) diploma de doctor medic stomatolog, diploma de doctor medic stomatolog sau diploma de medic stomatolog, eliberate de o instituţie de învăţământ superior din domeniul medicinei dentare, acreditată din România;

b) adeverinţa de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;

c) certificatul de stomatolog specialist eliberat de Ministerul Sănătăţii în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;

d) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de medic stomatolog şi, respectiv, de medic stomatolog specialist eliberate conform normelor UE de celelalte state membre ale UE, statele aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană;

e) diploma, certificatul sau un alt titlu care atestă formarea de bază de medic stomatolog şi, respectiv, de medic specialist, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre prevăzute la lit. d), de îndată ce titularul său are o experienţă profesională de trei ani pe teritoriul statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condiţiile legii.

Profesia de medic stomatolog are ca scop asigurarea sanatatii publice si a individului prin activitati de preventie, diagnostic si tratament ale maladiilor si anomaliilor oro-dento-maxilare si ale tesuturilor adiacente, desfasurate cu respectarea prevederilor Codului deontologic al medicului dentist.

Este nedemn de a exercita profesia de medic stomatolog:

 • medicul stomatolog care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic stomatolog si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • medicul stomatolog caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Exercitarea profesiei de medic stomatolog este incompatibilă cu:

 • calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori distributie de produse farmaceutice, materiale sanitare sau materiale de tehnica dentara;
 • exercitarea in calitate de medic stomatolog, in mod nemijlocit, de acte si fapte de comert;
 • orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic stomatolog sau bunelor moravuri;
 • starea de sanatate fizica sau psihica necorepunzatoare pentru exercitarea acestei profesii, atestata ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;
 • folosirea cu buna stiinta a cunostintelor medicodentare in defavoarea sanatatii pacientului sau in scop criminal.

Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei.

In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul stomatolog este obligat să anunţe colegiul teritorial al cărui membru este.

Acte necesare inscrierii in CMSR si obtinerii certificatului de membru pentru membrii Colegiului Medicilor Dentişti Braila:

Potrivit prevederilor Titlului XIII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic stomatolog se exercita pe baza certificatului de membru CMSR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs. 

 • Cerere – tip eliberare certificat membru CMSR Descarcă;
 • Formularul de actualizare a datelor personale Descarcă;
 • Juramantul CMSR . Descarcă
 • Act de identitate – in copie conforma cu originalul;
 • Diploma de licenta –copie legalizata;
 • certificat de casatorie ( dupa caz ) – copie;
 • Asigurare de raspundere civila – malpraxis – valabila pentru anul in curs;
 • Certificat de sanatate tip A5 – in original;
 • Cazier judiciar – in original;
 • Adeverinta de rezident (după caz);
 • Taxa de inscriere in CMSR

Exercitarea profesiei de catre medicii stomatologi pensionari

Medicii stomatologi care au depasit limita de varsta prevazuta la art. 492 alin. (1) din Titlul XIII al Legii nr. 95/ 2006, republicată, adica 65 de ani sau, respectiv 70 de ani, pentru membri titulari si membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medico-dentare, pot profesa in continuare in unitati sanitare private.

Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru CMSR, vizat anual pe baza certificatului de sanatate, a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv si a dovezii efectuării punctajului profesional minim obligatoriu pentru anul anterior ( 40 credite EMC/ an ).

Exercitarea profesiei de medic stomatolog în cazul cetăţenilor străini

In caz de stabilire pe teritoriul Romaniei, solicitarile medicilor stomatologi cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul la una dintre activitatile prevazute la art. 484 se solutioneaza de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, in termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de catre cel interesat. Acestia primesc certificatul de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania in urma aplicarii procedurii de recunoastere a calificarii profesionale.

Dosarul de inscriere in CMSR va cuprinde:

 • copia documentului de cetatenie;
 • copia documentelor care atesta formarea in profesie ;
 • certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36 CE;
 • certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta;
 • dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;
 • dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate din unul dintre statele membre prevazute la alin.(1).

Documentele prevazute mai sus sunt valabile 3 luni de la data emiterii.

Anterior inscrierii in colegiul teritorial al medicilor stomatologi, medicii – cetateni straini vor trebui sa obtina dovada abilitatilor lingvistice din partea Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania. Detalii www.cmdr.ro

Forme de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este forma de exercitarea a profesiei de medic, fiind o unitate cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Profesia de medic dentist, ca profesie liberala, poate fi exercitata in cadrul cabinetului medical in una dintre urmatoarele forme:

 1. Cabinet medical individual. Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
 2. Cabinete medicale grupate.Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii
 3. Cabinete medicale asociate. Mai multe cabinete care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii si al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstreaza drepturile şi responsabilităţile individuale
 4. Societate civilă medicală. Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Potrivit aceluiasi act normativ, unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona ca si cabinete medicale cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

 1. sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
 2. administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
 3. sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.

Specialități compatibile care pot funcționa în același cabinet:

 • chirurgie dento-alveolara.
 • stomatologie generală.
 • ortodontie și ortopedie dento-faciala.
 • chirurgie orala și maxilo-faciala.

Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor

 • Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor fără personalitate juridică  (cabinete medicale individuale; grupate; asociate; societate civilă medicală):
 1. Cerere tip completata de catre medicul titular/ delegat. Descarcă
 2. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale;
 3. Actele medicilor titulari/ delegati si angajati/ colaboratori: certificat de membru CMSR, vizat la zi;
 4. Dovada efectuarii orelor de EMC de catre medicul titular/ delegat al cabinetului.
 5. Orar de functionare al cabinetului medical.
 • Acte necesare pentru (re)avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică (cabinete înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata):

 1. Cerere tip completată de catre administratorul – medic al societatii comerciale sau de către medicul delegat al organizației prevazute la art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicată; Descarcă
 2. Certificatul de înregistrare in Registrul Comerţului și anexa la certificat sau certificat constatator emis de ORC / H.J. privind inființarea asociației/ fundației;
 3. Actul constitutiv al societăţii –inclusiv statutul şi menţiuni ulterioare;
 4. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile ( fundații ) prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;
 5. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale
 6. Regulamentul de organizare şi funcţionare;
 7. Fişele de atribuţii ale posturilor;
 8. Programul de lucru al cabinetelor medicale –nominalizat pentru fiecare medic;
 9. Actele medicilor angajați: certificat de membru CMSR vizat la zi.

Dotarea minima pentru cabinetele

Dotarea minimă pentru cabinetele de medicină dentară – conform Ordin nr. 153/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale – publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23 mai 2003 – text consolidat la data de 20.10.2020.
Dotare:

 • unit dentar cu cel puțin două piese terminale;
 • truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) – minim 10 truse;
 • canule pentru aspirație;
 • freze pentru turbine și pentru pisele de mână;
 • instrumentar și ace pentru tratamente endodontice;
 • instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.);
 • seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință;
 • instrumentar/aparatură de detartraj;
 • substanțe anestezice injectabile și topice;
 • linguri pentru amprentare;
 • echipament de protective (halat, mască, mănuși și ochelari);
 • echipament/aparatură pentru sterilizare;

Observație: cabinetul de stomatologie va fi dotat cu trusa de urgență conform Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor Dentiști din România privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 864 din 18 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Trusa de urgentă pentru cabinetul de medicină dentară. Descarcă.

Forma şi dimensiunile firmei unui cabinet

Decizia nr. 4/2CN/03.03.2022 privind aprobarea modelului unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog. -publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 5.04.2022.

In conformitate cu prevederile art. 533 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 95/2006, precum și ale art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul de organizare și funcționare, în vederea aplicării prevederilor art. 74 alin. (3) din Codul deontologic al medicului stomatolog, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr.6/1AGN/2021, în temeiul art.534 din Legeanr.95/2006, precum și al art.33 din Regulamentul de organizare și funcționare,

Consiliul naționalal Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă modelul unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog, cu caracteristicile prevăzute în anexa la prezenta decizie.
Art. 2. — Modelul unic la nivel național al firmei, aprobat la art. 1, are fondul de culoare Signal Yellow cod RAL 1003 și literele din text de culoare Black Bluecod RAL5004.
Art. 3. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog au obligația să amplaseze firme care să respecte dimensiunea maximă de 80 cm x 60 cm, să aibă culoarea fondului și culoarea literelor din text stabilite la art. 2 și să cuprindă următoarele mențiuni:
a) Colegiul Medicilor Stomatologi din România;
b) colegiul teritorial pe raza căruia se află sediul profesional principal sau secundar;
c) denumirea formei de exercitare a profesiei și opțional,numele și prenumele medicului stomatolog titular și, după caz,ale medicilor stomatolog si asociați, în situația în care acestea nu se regăsesc în denumire;
d) mențiuni privind sediul principal și sediul secundar;
e) mențiuni privind specialitățile și competențele medicale și opțional, titlurile profesionale, academice, științifice;
f) opțional, date de contact: număr de telefon, fax, adresa depoștă electronică (e-mail), adresa de internet (siteweb).
Art. 4. — Obligația prevăzută la art. 3 nu se aplică firmelor care au fost amplasate înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii și care au respectat caracteristicile firmei reglementate de prevederile Codului deontologic al medicului dentist, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr.15/2010.
Art.5.—Modelul unic la nivel național al firmei, aprobat prin prezenta decizie, poate fi implementat și de către formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog care au deja amplasate firme la intrarea în imobilul și/sau în spațiul ocupat în care își au sediul profesional principal sau secundar, dar doresc alinierea cu noile reglementări în materie.
Art.6.—Nerespectarea prevederilor prezentei decizii reprezintă abatere disciplinară și se sancționează conform legii și regulamentelor în vigoare.
Art. 7. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României,ParteaI.

Modelul unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog

NOTÃ:
Mențiunile identificate cu lit. a)- f) in cuprinsul modelului sus menționat au caracter exemplificativ, raportat la dispozițiile art.3 lit.a)- f) din decizie, iar dimensiunile indicate pentru literele din text au caracter de recomandare.

Acordul pacientului informat

DECIZIE nr. 15 din 19 noiembrie 2016
privind elementele acordului pacientului informat
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 23 decembrie 2016
Data Intrarii in vigoare: 23 Decembrie 2016
  În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 660 din acelaşi act normativ, Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:
  ART. 1
  Pentru a supune pacientul la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de risc pentru acesta, medicul dentist va solicita acordul scris, în condiţiile legii.
  ART. 2
  Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
  a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului;
  b) actul medical la care urmează a fi supus;
  c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medicul dentist;
  d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;
  e) semnătura şi data exprimării acordului.
  ART. 3
  Elementele acordului pacientului informat sunt prevăzute în modelul recomandat din anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
  ART. 4
  Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară.
  ART. 5
  La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2013, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  ART. 6
  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acordul pacientului informat Descarcă.